Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος


Διεθνείς Συμβάσεις


Διεθνείς Συμβάσεις
Μέτρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης (FATF)

MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants