Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος


Εσωτερική Νομοθεσία


Κύριες πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 2007 (Ν. 188(Ι)/2007)

Κύριος σκοπός του Νόμου είναι να προσδιορίσει και να ποινικοποιήσει τη νομιμοποίηση εσόδων που προήλθαν από όλα τα σοβαρά ποινικά αδικήματα και να προνοήσει για τη κατάσχεση και δήμευση των εσόδων. Οι κύριες πρόνοιες του Νόμου εμπεριέχονται στα ακόλουθα άρθρα:
Καθορισμένα Αδικήματα (άρθρο 3 του Νόμου)
Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 4 του Νόμου)
Γενεσιουργά αδικήματα (άρθρο 5 του Νόμου)
Παράληψη Αναφοράς (άρθρο 27 του Νόμου)
Αποκάλυψη Πληροφοριών (άρθρο 48 του Νόμου)
Διαδικασίες για πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 58 του Νόμου)


Μέτρα από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και πρόσωπα που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες

Ο Νόμος απαιτεί από όλα τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές και άλλες σχετικές δραστηριότητες, να ιδρύσουν και διατηρήσουν επαρκή και κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες επίβλεψης των επιχειρήσεων και γενικά του οικονομικού συστήματος ώστε να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ουσιαστικά αυτές οι διαδικασίες αποσκοπούν, πρώτον, στο να διευκολύνουν την αναγνώριση και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών και, δεύτερον, στο να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου» και στη διατήρηση επαρκών διαδικασιών τήρησης Αρχείου.

Απαιτούμενες Διαδικασίες

· Διαδικασίες προσδιορισμού της ταυτότητας και άσκησης δέουσας επιμέλειας αναφορικά με τον πελάτη.

· Διαδικασίες τήρησης Αρχείου σε σχέση με την αναγνώριση των συναλλαγών των πελατών.

· Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και αναφοράς στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. από το αρμόδιο πρόσωπο (Λειτουργό Συμμόρφωσης).

· Άλλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου με σκοπό την πρόληψη και παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

· Την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής, η οποία λόγω της φύσης της θεωρείται ψηλού κινδύνου και ιδίως των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό λόγο.

· Μέτρα για την ενημέρωση των εργοδοτουμένων σχετικά με τις πιο πάνω διαδικασίες, τη νομοθεσία που αναφέρεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τις Οδηγίες που εκδίδονται από την αρμόδια Εποπτική Αρχή και τις συναφείς Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
· Πρόνοια για εκπαίδευση των εργοδοτουμένων σε θέματα αναγνώρισης και χειρισμό συναλλαγών, για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Το πλήρες κείμενο του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 2007 και του τροποποιητικού Νόμου 2010 βρίσκονται στο πιο κάτω συνημμένο έγγραφο.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ν13_Ι_2018_Περί_Παρεμπόδισης_τροποποιητικός_2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οι_περί_της_Παρεμπόδισης_και_Καταπολέμησης_της_Νομιμοποίησης_Εσόδων_από_Παράνομες_Δραστηριότητες_Νόμοι_του_2007_2016.pdf


MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants