Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Σύνθεση

Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου 61(Ι)/1996, το Δεκέμβριο 1996 και άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο 1997. Ο Νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο (αρ. 188(Ι)/2007). Η Μονάδα λειτουργεί κάτω από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και απαρτίζεται από αντιπροσώπους του Γενικού Εισαγγελέα, του Αρχηγού Αστυνομίας και του Τμήματος Τελωνείων. Της Μονάδας προΐσταται εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα και τα μέλη της διορίζονται με απόσπαση. Σε σχέση με τη σύνθεση της Μονάδας, ο σχετικός Νόμος τροποποιήθηκε το 2003 για να συμπεριλάβει λογιστές και οικονομικούς αναλυτές.MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants