Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας


Η κύρια αρμοδιότητα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει ανατεθεί στη Μονάδα με βάση τις πρόνοιες του κυρωτικού Νόμου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (άρθρο 10 Νόμος 29(ΙΙΙ)/2001). Η Μονάδα είναι μέλος του «Συντονιστικού Σώματος Εναντίον της Τρομοκρατίας», το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.


Διεθνείς Συμβάσεις
Εσωτερική Νομοθεσία


MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants