Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης

Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

(Άρθρα 56-57 του Νόμου)

Της Συμβουλευτικής Αρχής προεδρεύει ο Γενικός Εισαγγελέας ή αντιπρόσωπος του (Υπεύθυνη της ΜΟΚΑΣ). Οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Αρχής είναι οι ακόλουθες:

  1. Ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα που λαμβάνονται και γενικά για την πολιτική που εφαρμόζεται για την καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  2. Συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη εφαρμογή του σχετικού Νόμου.
  3. Προάγει διεθνώς τη Δημοκρατία ως χώρα η οποία συμμορφώνεται προς όλες τις Συμβάσεις, ψηφίσματα και αποφάσεις διεθνών οργανισμών, σε σχέση με την καταπολέμηση αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
  4. Καθορίζει τις τρίτες χώρες, εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που επιβάλλουν διαδικασίες και μέτρα Παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισοδύναμα με τις απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 40 (4) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Περαιτέρω γνωστοποιεί την εν λόγω απόφαση στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές για κοινοποίηση της στα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της.

Η Συμβουλευτική Αρχή αποτελείται από αντιπροσώπους:

α) της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης

β) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

γ) όλων των άλλων Εποπτικών Αρχών

δ) του Υπουργείου Οικονομικών

ε) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

στ) της Αστυνομίας

ζ) του Τμήματος Τελωνείων

η) του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών

θ) του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών

ι) του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου

ια) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

ιβ) του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών

ιγ) οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό ή Υπηρεσία, καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο



MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants