Εnglish
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Τομέας Ποινικού Δικαίου > Κανόνες Απόδειξης

English


Γενικές ΑρχέςΕκτύπωσηΕκτύπωση

Σήμερα το δίκαιο της Απόδειξης στην Κύπρο βασίζεται πάνω στις πρόνοιες των πιο κάτω νόμων:

1. Ο Περί Απόδειξης Νόμος, Κεφ. 9

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του πιο πάνω Νόμου, τα Κυπριακά Δικαστήρια τηρουμένων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Νόμο θα εφαρμόζουν σε αστικές και ποινικές διαδικασίες το Δίκαιο και τους κανόνες Απόδειξης όπως ίσχυαν στην Αγγλία στις 5.11.1914.

2. Ο Περί Δικαστηρίων Νόμος 14/60

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 29(1)(β) του Νόμου 14/60, τα Κυπριακά Δικαστήρια σε αστικές και ποινικές διαδικασίες θα εφαρμόζουν,

(α) Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

(β) Τους Νόμους που έχουν διατηρηθεί βάσει του άρθρου 188 του Συντάγματος

(γ) Το Κοινοδίκαιο (Common Law) και τις αρχές Επιείκειας (Equity) και

(δ) Τους Νόμους της Μεγάλης Βρετανίας που ίσχυαν στην Κύπρο πριν από το 1960.

3. Ο Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154

Το άρθρο 3 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, προνοεί ότι οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τις αρχές νομικής ερμηνείας όπως εφαρμόζονται στην Αγγλία.

4. Ο Περί Ερμηνείας Νόμος, Κεφ. 1

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του πιο πάνω Νόμου, οι Αγγλικοί Νόμοι που εφαρμόζονται στην Κύπρο θα διαβάζονται με αλλαγές στα ονόματα, αξιώματα, χρήματα, τοποθετήσεις και πρόνοιες όπως θα ήταν αναγκαίο για να μπορούν να εφαρμοσθούν στην Κύπρο.

5. Σημαντικές τροποποιήσεις επήλθαν στο Δίκαιο της Απόδειξης με το Νόμο 32(Ι)/2004 που τροποποιεί τον Περί Αποδείξεως Νόμο, Κεφ. 9

Η πιο σημαντική τροποποίηση που επήλθε στο δίκαιο της Απόδειξης, η οποία είχε πολλούς πολέμιους, είναι η δυνατότητα προσαγωγής εξ ακοής μαρτυρίας και στην περίπτωση προφορικών δηλώσεων και στην περίπτωση εγγράφων και επαφίεται πλέον στο Δικαστήριο η αξιολόγηση της βαρύτητας που θα προσδοθεί σε τέτοια μαρτυρία. ΄Εχει επίσης επιτραπεί στους μάρτυρες να υιοθετούν ενώπιον του Δικαστηρίου το περιεχόμενο γραπτών καταθέσεων ή γραπτών δηλώσεων τους και αυτό να θεωρείται ότι αποτελεί την κυρίως εξέταση τους ή μέρος αυτής.© 2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Νομική Υπηρεσία