Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι Ανεξάρτητος Αξιωματούχος του Κράτους και διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιλεγόμενος μεταξύ νομομαθών ανωτάτου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου. Υπηρετεί μέχρι το 68ον έτος της ηλικίας του, υπό τους ίδιους όρους όπως και οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και δεν απολύεται παρά μόνο υπό τους όρους και κατά τον τρόπο που απολύονται οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η οποία είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία, μη υπαγόμενη σε οποιοδήποτε Υπουργείο και έχει το δικαίωμα να ακούγεται από κάθε Δικαστήριο ή Δικαστή και προηγείται ιεραρχικά οποιουδήποτε άλλου προσώπου εμφανιζόμενου ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστή.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, βοηθούμενος από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είναι ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών, ασκεί δε κάθε άλλη εξουσία και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία ή καθήκον που καθορίζεται ή ανατίθεται σε αυτόν από το Σύνταγμα ή το Νόμο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έχει εξουσία κατά την κρίση του προς το δημόσιο συμφέρον να κινεί, διεξάγει, επιλαμβάνεται και συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε διαδικασία ή διατάσσει δίωξη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου στη Δημοκρατία για οποιοδήποτε αδίκημα. Η εξουσία αυτή μπορεί να ασκείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτόν και ενεργούν υπό και σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μειώνει, αναστέλλει ή μετατρέπει οποιαδήποτε ποινή η οποία επιβλήθηκε από οποιοδήποτε Δικαστήριο στη Δημοκρατία κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όλες οι αγωγές οι οποίες εγείρονται από τη Δημοκρατία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε Νόμο, εγείρονται στο όνομα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και αγωγές εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου κατά της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε νόμο, εγείρονται εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα ως εναγόμενου, ο οποίος και εκπροσωπεί τη Δημοκρατία ενώπιον των Δικαστηρίων.

Περαιτέρω, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ενεργεί ως αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας σε όλες τις υποθέσεις στις οποίες αυτή είναι διάδικος ενώπιον Διεθνών Δικαστηρίων, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ex officio μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και Επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

Back to Top