Ο Τομέας Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας είναι υπεύθυνος για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως του νομικού συμβούλου της Δημοκρατίας σε θέματα που άπτονται του Διεθνούς Δικαίου, και ως του Νομικού Εκπροσώπου της Δημοκρατίας (“Agent”) στις διαδικασίες ενώπιον διεθνών δικαστηρίων και άλλων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Ο Τομέας είναι στελεχωμένος από νομικούς λειτουργούς της Υπηρεσίας που εξειδικεύονται στο Διεθνές Δίκαιο και σε διάφορες πτυχές του.

Του Τομέα προΐσταται η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Μαίρη-Ανν Σταυρινίδου.

Ο Τομέας ασχολείται με όλες τις πτυχές του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, όπως είναι το Δίκαιο των Συνθηκών, το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ειδικά σε σχέση με παραβιάσεις συνεπεία της τουρκικής εισβολής και κατοχής), το Διπλωματικό Δίκαιο και το Δίκαιο που άπτεται της Ασυλίας Κρατών και Διεθνών Οργανισμών, το Δίκαιο της Θάλασσας, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, και άλλες. Παρέχει, συναφώς, νομική συμβουλή και καθοδήγηση προς την Κυβέρνηση σε σχέση με ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων Διεθνούς Δικαίου που αφορούν, επί παραδείγματι, στη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, στη συνομολόγηση διεθνών συμφωνιών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών και γενικότερα στη συνεργασία της Κύπρου με άλλα κράτη, στη νομική ανάλυση και αξιολόγηση της δυνατότητας λήψης νομικών μέτρων από τη Δημοκρατία ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και στην εκπροσώπηση της Δημοκρατίας ενώπιον τους, όπως επίσης αναφορικά με πιο εξειδικευμένα νομικά ζητήματα που άπτονται πτυχών του Κυπριακού προβλήματος, καθώς και ζητήματα που προκύπτουν από τις παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, στο έδαφος, στον εναέριο χώρο και στη θάλασσα.

Back to Top