Εnglish
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Τομέας Ποινικού Δικαίου > Ποινική Δικονομία

English


ΈφεσηΕκτύπωσηΕκτύπωση

Πότε μπορεί να καταχωρηθεί έφεση:

Στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 155, άρθρο 131, προβλέπεται πότε μπορεί να καταχωρηθεί έφεση. Το άρθρο 131 ορίζει:

  1. «τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νομοθετήματος που ισχύει εκάστοτε δεν χωρεί έφεση από απόφαση ή διάταγμα Δικαστηρίου που ασκεί ποινική διαδικασία εκτός όπως προβλέπεται από το Νόμο αυτό.
  2. Δεν χωρεί έφεση από αθωωτική απόφαση παρά μόνο με τη σύσταση ή γραπτή έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως προβλέπεται στο Νόμο αυτό.»

Πρόνοια για άσκηση έφεσης εναντίον απόφασης δικαστηρίου που ασκεί ποινική δικαιοδοσία υπάρχει και στο άρθρο 25(2) του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60.

Το εν λόγω άρθρο προβλέπει:

«Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου εκτός που προβλέπεται διαφορετικά στο εδάφιο αυτό, κάθε απόφαση δικαστηρίου που ασκεί ποινική δικαιοδοσία θα υπόκειται σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.»

Η έφεση μπορεί να στρέφεται κατά της καταδίκης ή της ποινής και καταχωρείται εντός περιόδου δέκα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία απαγγέλθηκε η καταδίκη. Σύμφωνα με το άρθρο 137 της Ποινικής Δικονομίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να ασκήσει έφεση ή να εγκρίνει την άσκηση έφεσης (i) από αθωωτική απόφαση Κακουργιοδικείου ή Επαρχιακού Δικαστηρίου και (ii) κατά της ποινής για το λόγο ότι ήταν ανεπαρκής.

Εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση εφέσεων:

1. Το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 145 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, κατά την εκδίκαση έφεσης δύναται:

(α) να απορρίψει την έφεση,

(β) να επιστρέψει την έφεση και να ακυρώσει την καταδικαστική απόφαση,

(γ) να ακυρώσει την καταδικαστική απόφαση και να καταδικάσει τον Εφεσείοντα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα για το οποίο θα μπορούσε να καταδικαστεί από το Δικαστήριο που εκδίκασε βάσει της απόδειξης που προσάχθηκε και να επιβάλει σε αυτό ποινή ανάλογα,

(δ) να διατάξει νέα δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου που επέβαλε ποινή η ενώπιον άλλου Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία στο ζήτημα.

2. Κατά την εκδίκαση έφεσης κατά ποινής, το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να αυξήσει μειώσει ή μετατρέψει την ποινή.

3. Κατά την εκδίκαση έφεσης που ασκήθηκε από ή με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από αθωωτική απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται:

α. να ακυρώσει την απόφαση αυτή και να καταδικάσει και επιβάλει στον κατηγορούμενο ποινή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα για το οποίο θα μπορούσε να καταδικαστεί βάσει της απόδειξης που προσάχθηκε,

β. να διατάξει όπως διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα ή όπως ο κατηγορούμενος επανδικασθεί,

γ. να απορρίψει την έφεση.

4. Όταν η έφεση του Γενικού Εισαγγελέα στρέφεται κατά της ποινής, το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί είτε να αυξήσει την ποινή ή να απορρίψει την έφεση.


© 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Νομική Υπηρεσία