Εnglish
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή ΔημοκρατίαΝομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση


Καλωσήλθατε στο Δικτυακό μας τόπο

English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Ο δικαστικός έλεγχος της διοίκησης ασκείται από το Ανώτατο Δικαστήριο κατά την άσκηση της αναθεωρητικής του εξουσίας σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος, με το ένδικο μέσο της προσφυγής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζοντας μια προσφυγή ενεργεί ως ακυρωτικό δικαστήριο και μπορεί να ακυρώσει ολικά ή μερικά την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη ή να απορρίψει την προσφυγή (Παράγραφος 4 του Άρθρου 146 του Συντάγματος).

Παρατίθεται αυτούσιο το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

ΑΡΘΡΟΝ 146
--------

1. Το Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν να αποφασίζη οριστικώς και αμετακλήτως επί πάσης προσφυγής υποβαλλομένης κατ΄ αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οιουδήποτε οργάνου αρχής ή προσώπου ασκούντων εκτελεστικήν ή διοικητικήν λειτουργίαν επί τω λόγω ότι αύτη είναι αντίθετος προς τας διατάξεις του Συντάγματος ή τον νόμον ή εγένετο καθ΄ υπέρβασιν ή κατάχρησιν της εξουσίας της εμπεπιστευμένης εις το όργανον ή την αρχήν ή το πρόσωπον τούτο.

2. Η προσφυγή ασκείται υπό πάντος προσώπου, του οποίου προσεβλήθη ευθέως δια της αποφάσεως, της πράξεως ή της παραλείψεως ίδιον, ενεστώς έννομον συμφέρον, όπερ κέκτηται τούτο είτε ως άτομον είτε ως μέλος κοινότητός τινος.

3. Η προσφυγή ασκείται εντός εβδομήκοντα πέντε ημερών από της ημέρας της δημοσιεύσεως της αποφάσεως ή της πράξεως ή, εν περιπτώσει μη δημοσιεύσεως ή εν περιπτώσει παραλείψεως, από της ημέρας καθ’ ην η πράξις ή παράλειψις περιήλθεν εις γνώσιν του προσφεύγοντος.

4. Επί τοιαύτης προσγυγής το δικαστήριον δύναται, δια της αποφάσεως αυτού:

α) να επικυρώση, εν όλω ή εν μέρει, την τοιαύτην απόφασιν ή πράξιν ή παράλειψιν· ή

β) να κηρύξη την απόφασιν ή την πράξιν, εν όλω ή εν μέρει, άκυρον και εστερημένην οιουδήποτε αποτελέσματος· ή

γ) να κηρύξη την παράλειψιν εν όλω ή εν μέρει άκυρον και ότι παν το παραλειφθέν έδει να είχεν εκτελεσθή

5. Η κατά την τετάρτην παράγραφον του παρόντος άρθρου απόφασις δεσμεύει παν δικαστήριον, όργανον ή αρχήν εν τη Δημοκρατία, και τα περί ων πρόκειται όργανα, αρχαί ή πρόσωπα υποχρεούνται εις ενεργόν συμμόρφωσιν προς ταύτην.

6. Παν πρόσωπον ζημιωθέν εξ αποφάσεως ή πράξεως ή παραλείψεως κηρυχθείσης ακύρου κατά την τετάρτην παράγραφον του παρόντος άρθρου δικαιούται, εφ’ όσον η αξίωσις αυτού δεν ικανοποιήθη υπό του περί ού πρόκειται οργάνου, αρχής ή προσώπου, να επιδιώξη δικαστικώς αποζημίωσιν ή άλλην θεραπείαν επί τω τέλει, όπως επιδικασθή εις τούτο δικαία και εύλογος αποζημίωσις καθοριζομένη υπό του δικαστηρίου ή παρασχεθή εις τούτο άλλη δικαία και εύλογος θεραπεία ήν το δικαστήριον έχει την εξουσίαν να παράσχη.


Προσφυγή
Αναθεωρητική Διαδικασία
Αρχές
© 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Νομική Υπηρεσία