Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος


Εποπτικές Αρχές


Οι Εποπτικές Αρχές σε σχέση με χρηματοοικονομικές και άλλες δραστηριότητες που καλύπτονται από τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 είναι οι ακόλουθες:

α) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

γ) Ο Έφορος Ασφαλίσεων

δ) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

ε) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

στ) Η Εθνική Αρχή Σοιχημάτων

Οποιαδήποτε άλλη Εποπτική Αρχή ορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι Εποπτικές Αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των προσώπων που υπόκεινται στην Εποπτεία τους αναφορικά με τις πρόνοιες του Νόμου και των οδηγιών που εκδίδονται για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Εποπτική Αρχή μπορεί να πάρει τα πιο κάτω μέτρα, σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο που υπόκειται στην εποπτεία της παραλείπει να συμμορφωθεί:

Να πάρει διορθωτικά μέτρα για θεραπεία της κατάστασης μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.
Να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι € 200.000 (διακόσιες χιλιάδες), αφού δώσει την ευκαιρία στο εποπτευόμενο πρόσωπο να ακουστεί και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι € 1.000 (χίλια) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.
Να τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας. Δικηγόρος ή Ελεγκτής ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με τα πιο πάνω, παραπέμπεται στο αρμόδιο πειθαρχικό Όργανο το οποίο αποφασίζει ανάλογα.


Σε περίπτωση που η Εποπτική Αρχή έχει πληροφορίες ή πιστεύει ότι πρόσωπο το οποίο υπόκειται στην εποπτεία της, ενέχεται στη διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαβιβάζει τις πληροφορίες στην ΜΟΚΑΣ το συντομότερο δυνατό.

MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants