Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Συνήθεις Ερωτήσεις1. Πότε ιδρύθηκε η ΜΟ.Κ.Α.Σ;
2. Πού υπάγεται η ΜΟ.Κ.Α.Σ;
3. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της ΜΟ.Κ.Α.Σ;
4. Ποιες είναι οι κύριες αρμοδιότητες της ΜΟ.Κ.Α.Σ;
5. Ποια είναι η σύνθεση της;
6. Με ποιους τοπικούς φορείς και οργανισμούς συνεργάζεται;
7. Με ποιους διεθνείς οργανισμούς/υπηρεσίες συνεργάζεται;
8. Με ποιες Διεθνείς Συμβάσεις συνάδει ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (αρ. 188(Ι)/2007);
9. Σε ποιους διεθνείς οργανισμούς συμμετέχει;1. Πότε ιδρύθηκε η ΜΟ.Κ.Α.Σ;

Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου 61(Ι)/1996, το Δεκέμβριο 1996 και άρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο 1997. Ο Νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο (αρ. 188(Ι)/2007), και τροποποιήθηκε με τον Νόμο αρ. 58(Ι)/2010.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Πού υπάγεται η ΜΟ.Κ.Α.Σ;

Η Μονάδα λειτουργεί κάτω από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της ΜΟ.Κ.Α.Σ;

Η Μονάδα είναι το εθνικό κέντρο, αρμόδιο να ζητά, παραλαμβάνει, αναλύει και διοχετεύει πληροφορίες σχετικά με εκθέσεις ύποπτων συναλλαγών και άλλες συναφείς πληροφορίες, αναφορικά με υποψίες για τη διάπραξη αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος (νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

4. Ποιες είναι οι κύριες αρμοδιότητες της ΜΟ.Κ.Α.Σ;

Η Μονάδα είναι το εθνικό κέντρο αρμόδιο να ζητά, παραλαμβάνει, αναλύει και διοχετεύει πληροφορίες σε σχέση με αναφορές ύποπτων συναλλαγών και άλλες συναφείς πληροφορίες, αναφορικά με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αδικήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ο Νόμος προνοεί για την υποχρεωτική αναφορά ύποπτων συναλλαγών στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. Η Μονάδα μπορεί να αποταθεί στο Δικαστήριο για εξασφάλιση Διαταγμάτων Αποκάλυψης, Παγώματος και Δήμευσης . Επιπρόσθετα, η Μονάδα έχει αρμοδιότητα σε θέματα πολιτικής, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, συνεχούς ενημέρωσης και λήψης πρωτοβουλιών για εκπαίδευση, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Με βάση τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και τις εγκυκλίους των Εποπτικών Αρχών, η Μονάδα συνεργάζεται στενά με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης έχει την προεδρία της «Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

5. Ποια είναι η σύνθεση της;

Απαρτίζεται από εκπροσώπους του Γενικού Εισαγγελέα, του Αρχηγού Αστυνομίας και του Τμήματος Τελωνείων. Της Μονάδας προΐσταται εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα. Σε σχέση με τη σύνθεση της Μονάδας, ο σχετικός Νόμος τροποποιήθηκε το 2003 για να συμπεριλάβει λογιστές και οικονομικούς αναλυτές.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

6. Με ποιους τοπικούς φορείς και οργανισμούς συνεργάζεται;

Η Μονάδα συνεργάζεται με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το Τμήμα Τελωνείων και όλες τις Εποπτικές Αρχές, δηλαδή Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο . Επίσης, με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, την Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Οικονομικών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

7. Με ποιους διεθνείς οργανισμούς/υπηρεσίες συνεργάζεται;

Η Μονάδα συνεργάζεται με αντίστοιχες Μονάδες ξένων χωρών, σώματα επιβολής του νόμου, δικαστικές και άλλες Αρχές του εξωτερικού, διακρατικές Αστυνομικές Αρχές (Interpol), Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αρχές (Europol), Συμβούλιο της Ευρώπης «Moneyval» (Επιτροπή Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), το «Egmont Group» και με αρμόδιες επιτροπές της Ε.Ε
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

8. Με ποιες Διεθνείς Συμβάσεις συνάδει ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (αρ. 188(Ι)/2007);

Ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, της Κύπρου, συνάδει με τις ακόλουθες Διεθνείς Συμβάσεις: τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών Εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων ουσιών 1988 (γνωστή σαν Σύμβαση της Βιέννης), τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, ΄Ερευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Εσόδων από Εγκληματικές Πράξεις – 1990, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, ΄Ερευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Εσόδων από Εγκληματικές Πράξεις και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - 2005, τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 1991, 2001 και 2005 Αποφάσεις - Πλαίσιο της Ε.Ε, τις 40 + 9 Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), σε θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

9. Σε ποιους διεθνείς οργανισμούς συμμετέχει;

Η Μονάδα συμμετέχει στους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς: Egmont Group, Συμβούλιο της Ευρώπης – Επιτροπή Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Moneyval), Επιτροπή της Ε.Ε. για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Διακυβερνητικό δίκτυο ανάκτησης εσόδων (CARIN), Asset Recovery Offices (ARO) της Ε.Ε, FIU net Task Force, Πλατφόρμα FIUs.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας