ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Διεθνών Οργανισμών


Αξιολόγηση από Διεθνή Σώματα

Το σύστημα της Κύπρου εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αξιολογήθηκε τέσσερεις φορές από την Επιτροπή «Moneyval» του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Απρίλιο 1998, τον Σεπτέμβριο 2001, τον Απρίλιο 2005 και τον Ιούνιο 2010. Οι διαδοχικές αξιολογήσεις δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο 1998, τον Ιούνιο 2002 τον Μάρτιο 2006 και τον Σεπτέμβριο 2011, αντίστοιχα. Όλες οι αναφορές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος υιοθέτησε μέτρα τα οποία συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα ενώ το νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή είναι πολύ καλό.

Η τελευταία λεπτομερής Έκθεση αξιολόγησης της Κύπρου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βρίσκεται στη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int/moneyval)

Τον Μάρτιο 2001, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αξιολόγησε επίσης τον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου. Η σχετική Έκθεση η οποία δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2001, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τραπεζικά εποπτικά και ρυθμιστικά συστήματα που εφαρμόζονται στο διεθνή τραπεζικό και οικονομικό τομέα παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του συστήματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι ψηλού επιπέδου και συνάδουν με τις διεθνείς αποδεκτές αρχές. Επί πλέον, τον Απρίλιο 2005, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διεξήγαγε έρευνα του συνολικού χρηματοοικονομικού συστήματος και η πρώτη έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύτηκε περιέχει θετικά σχόλια.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2013 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)