Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Δημοσίευση γνωστοποιήσεων Αλλοδαπών Διαταγμάτων ΔήμευσηςΓνωστοποίηση Διαταγμάτων Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για Εγγραφή στην Κυπριακή Δημοκρατία Απόφασης Δήμευσης Αλλοδαπού Δικαστηρίου μέσω δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα της ΜΟΚΑΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 43ΚΑ των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2021, η ΜΟΚΑΣ έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση όπου, παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί γνωστοποίηση του Διατάγματος Εγγραφής Απόφασης Δήμευσης Αλλοδαπού Δικαστηρίου προς το επηρεαζόμενο/θιγόμενο από το Διάταγμα πρόσωπο, να δημοσιεύει για το σκοπό αυτό ειδοποίηση του εν λόγω Διατάγματος στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟΚΑΣ για τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες.

Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 30 ημέρων από την ημερομηνία της ανάρτησης της δημοσίευσης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟΚΑΣ και το επηρεαζόμενο/θιγόμενο πρόσωπο δεν λάβει δικαστικά μέτρα για να προσβάλει το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για αναγνώριση και εκτέλεση της Απόφασης Δήμευσης, η ΜΟΚΑΣ προχωρεί σε εκτέλεση της Απόφασης Δήμευσης που έχει εγγραφεί.

Οποιοδήποτε επηρεαζόμενο/θιγόμενο από το διάταγμα πρόσωπο μπορεί να προσβάλει εντός του πιο πάνω χρονικού περιθωρίου το εν λόγω Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, λαμβάνοντας δικαστικά μέτρα ενώπιον του Δικαστηρίου για ακύρωση/ παραμερισμό ή τροποποίηση του Διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αναφορικά με την εγγραφή και εκτέλεση της Απόφασης Δήμευσης στην Κύπρο, βάσει του άρθρου 72 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2021.

Σε περίπτωση που, επηρεαζόμενο/θιγόμενο πρόσωπο, λάβει ή έχει λάβει δικαστικά μέτρα κατά του διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, θα πρέπει να ενημερωθεί η ΜΟΚΑΣ πριν την πάροδο των τριάντα (30) ημέρων από την ημερομηνία της ανάρτησης της Δημοσίευσης. Επιπλέον, το επηρεαζόμενο/θιγόμενο πρόσωπο μπορεί να επικοινωνήσει με τη ΜΟΚΑΣ για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ
(ΜΟΚΑΣ)

Αρχείο

MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants