Βρετανικές Βάσεις

Ο Τομέας Διεθνούς Δικαίου ασχολείται με ζητήματα Διεθνούς Δικαίου που αφορούν στο καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και τις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις Βάσεις, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζητημάτων ερμηνείας και εφαρμογής της Συνθήκης περί της Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 και συναφών νομικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με άλλους Τομείς Δικαίου, παρέχει νομικές συμβουλές στην Κυβέρνηση αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της Συμφωνίας για τη μη Στρατιωτική Ανάπτυξη των Βρετανικών Βάσεων του 2014 (NMD) και όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Βάσεων.

Προς διασφάλιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ο Τομέας Διεθνούς Δικαίου ήταν υπεύθυνος για την ετοιμασία της παρέμβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη συμμετοχή της, ως ενδιαφερόμενο μέρος, ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης στη Χάγη, σε σχέση με τη Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου περί των νομικών συνεπειών από το διαχωρισμό του Αρχιπελάγους Chagos από τον Μαυρίκιο το 1965 (Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965) (15 Φεβρουαρίου 2019).

Back to Top