Ο Δημοσιονομικός Τομέας είναι αρμόδιος για τα πιο κάτω θέματα:

• Νομοτεχνικός έλεγχος συμβολαίων του Δημοσίου, συμβάσεων παραχώρησης, συμβάσεων μίσθωσης και αδειών χρήσης, υπεκμισθώσεων κλπ.
• Νομοτεχνικός έλεγχος εγγράφων δημόσιων διαγωνισμών.
• Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για τη συνομολόγηση δημοσίων συμβάσεων/συμβολαίων.
• Παροχή έγκρισης για αγορά νομικών συμβούλων.
• Νομοτεχνικός έλεγχος Μνημονίων Συναντίληψης (MOU).
• Νομοτεχνικός έλεγχος νομοσχεδίων και κανονισμών που αφορούν στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και θεμάτων που άπτονται δημοσιονομικού δικαίου.
• Γνωμοδοτήσεις για θέματα που άπτονται δημόσιων διαγωνισμών, δημοσίων συμβάσεων, συμβολαίων που συνάπτει το κράτος, μισθώσεων, υπεκμισθώσεων.
• Νομοτεχνικός έλεγχος και συμμετοχή στη διαπραγμάτευση Συμβολαίων Αναλογικού Καταμερισμού στα πλαίσια χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων στα ερευνητικά τεμάχια της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
• Γνωμοδοτήσεις που άπτονται θεμάτων δημοσιονομικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων, διαχείρισης συμβολαίων/ερμηνείας όρων συμβολαίων, διοικητικού δικαίου και θεμάτων ενέργειας και υδρογονανθράκων.
• Γνωμοδοτήσεις για θέματα συμβάσεων εργοδότησης και εργοδοτησης αορίστου χρόνου.
• Εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε υποθέσεις Ιεραρχικών Προσφυγών ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.
• Χειρισμός προσφυγών που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και θέματα ενέργειας/υδρογονανθράκων.

του Δημοσιονομικού Τομέα προΐσταται η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κα Ρένα Παπαέτη Χατζηκώστα.

Back to Top