1. Ο Τομέας Εσόδων/Εξόδων δημιουργήθηκε με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17.6.2021.

2. Ο Τομέας δημιουργήθηκε για σκοπούς συμμόρφωσης με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, Ν.38(1)/2014, όπως τροποποιήθηκε. Περαιτέρω, ο Τομέας ασχολείται με τις υποθέσεις που ανατίθενται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε ιδιώτες δικηγόρους.

3. Ο Τομέας θα ασχολείται μεταξύ άλλων με τα πιο κάτω:

α) Με την είσπραξη επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων υπέρ της Δημοκρατίας σε Αστικές, Ποινικές, Διοικητικές ή άλλης φύσης υποθέσεις.

β) Με τον έλεγχο των Δικηγορικών εξόδων που καταβάλλονται κάτω από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις.

γ) Την είσπραξη επιδικασθέντων ποσών όπου ο πιστωτής διάδικος είναι η Δημοκρατία.

δ) Ανάθεση και καθοδήγηση ως προς το χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης που ανατίθεται σε συνάδελφο δικηγόρο του Ιδιωτικού Τομέα.

Back to Top