Διεθνείς Συμφωνίες (διμερείς ή πολυμερείς) και Μνημόνια Συναντίληψης

Ο Τομέας παρέχει νομική συμβουλή και καθοδήγηση σχετικά με νομικά ερωτήματα που άπτονται του Δικαίου των Συνθηκών, όπως για παράδειγμα ζητήματα συνομολόγησης διεθνών συνθηκών, υποβολής επιφυλάξεων, ενστάσεων ή δηλώσεων, τροποποίησης ή τερματισμού διεθνών συμφωνιών κ.ά..

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας προβαίνει, και σε συνεργασία με άλλους Τομείς Δικαίου αναλόγως του θέματος, στη διεκπεραίωση νομοτεχνικού ελέγχου προσχεδίων διεθνών συμφωνιών ή μνημονίων συναντίληψης/συνεννόησης. Παρέχει, επίσης, νομική υποστήριξη προς την Κυβέρνηση κατά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη συνομολόγηση διεθνών συμφωνιών και την υπογραφή μνημονίων συναντίληψης/συνεννόησης, καθώς και νομική συμβουλή και καθοδήγηση αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 169 του Συντάγματος που αφορά στη συνομολόγηση διεθνών συνθηκών.

Η Νομική Υπηρεσία έχει καταρτίσει Πρακτικό Οδηγό για τη Συνομολόγηση Διεθνών Συμφωνιών και Υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης, ο οποίος πληροφορεί τα Υπουργεία και/ή υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας την νομική έννοια βασικών όρων που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς συμφωνίες και μνημόνια συναντίληψης/συνεννόησης, και παρέχει καθοδήγηση ως προς την ακολουθητέα διαδικασία συνομολόγησης διεθνών συμφωνιών και υπογραφής μνημονίων συναντίληψης/συνεννόησης με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς.

Οι διεθνείς συμφωνίες με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς τις οποίες έχει συνομολογήσει η Κυπριακή Δημοκρατία καταγράφονται στο σχετικό κατάλογο διμερών και πολυμερών συμφωνιών, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας:
Κατάλογος διεθνών συμφωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Back to Top