Αποστολή
H εκπλήρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας των εκ του Συντάγματος και των Νόμων απορρεόντων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Όραμα
Να καταστεί η Νομική Υπηρεσία, ως ανεξάρτητη υπηρεσία και βασικός πυλώνας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, μια σύγχρονη, πλήρως αναδιαρθρωμένη και αναβαθμισμένη υπηρεσία, η οποία να επιτελεί υποδειγματικά το έργο και την Αποστολή της, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και με πλήρη σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου.

Αξίες

· Σεβασμός προς το Σύνταγμα και τους Νόμους.
· Προάσπιση της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη.
· Σεβασμός προς το Κράτος Δικαίου, τους θεσμούς και τον πολίτη.
· Ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων.
· Αξιοκρατία, ακεραιότητα, εντιμότητα και αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων.
· Εκτέλεση εξουσιών και καθηκόντων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με επιμέλεια, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και υπευθυνότητα, άνευ διακρίσεων, σκοπιμοτήτων και σύγκρουσης συμφερόντων.

Back to Top