Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) είναι αρμόδια για να λαμβάνει, να αξιολογεί και να αναλύει αναφορές ύποπτων συναλλαγών και άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται από υπόχρεες οντότητες και σχετίζονται με νομιμοποίηση παράνομων εσόδων/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και να διαβιβάζει τη χρηματοοικονομική ανάλυση και πληροφορίες προς τις αρμόδιες Αρχές (όπως την Αστυνομία) για σκοπούς διεξαγωγής ανακρίσεων. Δύναται επίσης να εξασφαλίζει Δικαστικά Διατάγματα δέσμευσης παράνομων εσόδων και Δικαστικά Διατάγματα για την εγγραφή και εκτέλεση ξένων διαταγμάτων Δέσμευσης και Δήμευσης.

Η Μονάδα αρχισε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο 1997, λειτουργικά ανεξάρτητη και αυτόνομη, ενώ ιεραρχικά υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Της ΜΟ.Κ.Α.Σ. προΐσταται η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Μαρία Κυρμίζη Αντωνίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Μονάδας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟ.Κ.Α.Σ στον σύνδεσμο http://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Back to Top