«ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Εισαγωγή
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εφαρμόζει πολιτική απορρήτου με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η παρούσα δήλωση πολιτικής σκοπεύει να σας πληροφορήσει αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων τα οποία μπορεί να δίδονται κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα αυτή, κατά την υποβολή μιας αίτησης ή τη χρήση μιας υπηρεσίας κατά την εξυπηρέτηση και τις επαφές σας με το προσωπικό καθώς και κατά την αναφορά κάποιου προβλήματος σχετικά με την ιστοσελίδα μας.

2. Όροι
Σύμφωνα με την ερμηνεία του Κανονισμού:

   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής «ΔΠΧ») είναι η κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, ενώ

   «επεξεργασία» είναι η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

   «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


   «Εκτελών την Επεξεργασία» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κατά εντολή και για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

   «Υποκείμενο των Δεδομένων» (στο εξής «ΥΤΔ») είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

   «Aποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

   «Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας βρίσκεται στην οδό Απέλλη 1, Τ.Κ. 1403, Λευκωσία. Τηλέφωνο (+357) 22889100, Τηλεομοιότυπο (+357) 22665080. Έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα που αφορούν την προστασία δεδομένων και την παρούσα δήλωση. Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του κ. Φίλιππου Πάτσαλου τηλεφωνικώς (22889190) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ppatsalos@law.gov.cy) ή μέσω γραπτού διαβήματος στην ταχυδρομική διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται
Στα πλαίσια της υπηρεσιακής εργασίας τους οι διάφοροι Τομείς της Νομικής Υπηρεσίας μπορούν να συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

• Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας στα οποία πιθανό και κατά περίπτωση να συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γεννήσεως, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός διαβατηρίου, ιστορικό εργοδότησης, μορφωτικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στοιχεία καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Νομικής Υπηρεσίας.

• Οικονομικά στοιχεία και δεδομένα πληρωμών συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών και άλλων πληροφοριών αναγκαίων για την επεξεργασία πληρωμών και την πρόληψη απάτης, αριθμούς χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, κωδικούς ασφαλείας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με πληρωμή ή χρέωση.

• Επαγγελματικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχονται κατά την διάρκεια συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδιωτών, οργανισμών ή εταιρειών και των υπηρεσιών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή που παρέχονται σε εθελοντική βάση.

• Ηλεκτρονικά προφίλ και στοιχεία χρήστη ηλεκτρονικής πληροφόρησης και αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙP address), τεχνικά δεδομένα αναφορικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) και της συσκευής (device) που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση, την πλατφόρμα αναζήτησης κλπ τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

• Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία δυνατό να ζητηθούν και τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς των εργασιών και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομικής Υπηρεσίας όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την εθνοτική και φυλετική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική δράση, πληροφορίες για θέματα σωματικής ή ψυχικής υγείας, ποινικά αδικήματα και γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα.

5. Η χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων / Σκοπός και Νομική Βάση Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας μόνο για κάποιον από τους ακόλουθους σκοπούς:

• όταν ιδιώτης ή οργανισμός αναζητεί η χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή επισκέπτεται την ιστοσελίδα της,

• όταν ιδιώτης ή οργανισμός προσφέρεται για την παροχή ή παρέχει υπηρεσίες στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,

• όταν οποιοσδήποτε επικοινωνεί με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας είτε μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, είτε γραπτώς ή όταν παρέχει πληροφορίες που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα κατευθείαν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής συνομιλίας με το προσωπικό,

• όταν ιδιώτης ή οργανισμός διενεργούν διαδικτυακή έρευνα, ανιχνεύουν δεδομένα (browse), συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική αίτηση, υποβάλλουν κάποιο αίτημα ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με την ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα,

• για την εκτέλεση έννομου καθήκοντος ή τη διαχείριση έννομης σχέσης ή σύμβασης με ιδιώτη ή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας πληρωμών, λογιστικών πράξεων, διαχειριστικών ελέγχων, χρεώσεων και εισπράξεων και της ταυτοποίησης προσώπων εξουσιοδοτημένων για την παροχή προμηθειών ή υπηρεσιών προς τη Νομική Υπηρεσία,

• για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας και την παροχή συναφών υπηρεσιών προς το κοινό,

• για σκοπούς συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις και των δημοσιοϋπαλληλικών υποχρεώσεων του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης της τήρησης αρχείων, διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης, βιντεογράφησης και ηχογράφησης,

• για σκοπούς ανάλυσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και επικοινωνιών και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και πρότυπα,

• για την προστασία της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και για την πρόσληψη και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και απειλών από απάτη ή άλλες παράνομες ή κακόβουλες πράξεις,

• για σκοπούς επεξεργασίας αιτήσεων για εργοδότηση, πρόσληψη ή διορισμό,

• για σκοπούς επεξεργασίας ΔΠΧ στα πλαίσια Διαγωνισμών και Προσφορών.
Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς διενέργειας διαγωνισμών σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 και για την τήρηση σχετικού αρχείου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας συλλέγει τα ΔΠΧ από τους προσφοροδότες για σκοπούς κατακύρωσης του Διαγωνισμού, ανάθεσης και υλοποίησης της σύμβασης, εντοπισμού τυχόν παραβιάσεων και για σκοπούς διαφάνειας. Η νομική βάση μπορεί να αντληθεί από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, δυνάμει των οποίων η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επεξεργάζεται και αποκτά πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της και προς το δημόσιο συμφέρον / άσκηση Δημόσιας εξουσίας. Το εν λόγω καθήκον απορρέει από τον περί Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, ως τροποποιήθηκε.

Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι: Στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, βιογραφικά υπαλλήλων προσφοροδότη.

• για σκοπούς ελέγχου των εισόδων / εξόδων στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και για σκοπούς ασφαλείας,
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει εγκατεστημένες κάμερες βίντεο-παρακολούθησης (CCTV) για σκοπούς ασφαλείας, στην είσοδο και στην έξοδο του κτηρίου καθώς και περιμετρικά στους ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης. Οι κάμερες λαμβάνουν εικόνες του προσωπικού και των επισκεπτών, κατά την είσοδό / έξοδο τους στα Γραφεία και στους ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης ή κατά την έξοδό τους από την έξοδο κινδύνου, (σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης). Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(στ) του Κανονισμού προς εκπλήρωση του εννόμου συμφέροντος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Οι εικόνες διατηρούνται για 2 εβδομάδες.

• για σκοπούς άσκησης ή προάσπισης νομικών δικαιωμάτων ή προς συμμόρφωση με διατάγματα Δικαστηρίου, και

• για κάθε άλλο σκοπό που σχετίζεται ή είναι επικουρικός με οτιδήποτε από τα πιο πάνω ή για κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο προσωπικά δεδομένα διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

6. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατή για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους ή μπορεί να στηρίζεται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

• όταν η συλλογή και/ή επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εκπλήρωση των εκ του Συντάγματος καθηκόντων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή δεόντως εξουσιοδοτημένων Λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

• όταν η συλλογή και/ή επεξεργασία των ΔΠΧ είναι αναγκαία για την διεκπεραίωση των εκ των κειμένων Νομοθεσιών αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε θέματα ποινικά, αστικά, διοικητικά, πειθαρχικά, έσοδα/έξοδα, Νομικού Συμβουλίου ή και άλλων θεμάτων που άπτονται των νόμιμων υποχρεώσεων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

• όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων ή για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης με ιδιώτη ή οργανισμό,

• για σκοπούς συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις καθώς επίσης και για σκοπούς τήρησης αρχείου σχετικά με τις διαδικασίες συμμόρφωσης ή για την τήρηση αρχείου τελών και φόρων,

• όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει εκφράσει ρητά τη συναίνεση του για την επεξεργασία των πληροφοριών που το αφορούν.

Σε περίπτωση μη παροχής των απαραίτητων ελάχιστων προσωπικών δεδομένων από συμβαλλόμενους με τη Νομική Υπηρεσία ιδιώτες ή υπαλλήλους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας θα έχει αποτέλεσμα την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας εξ’ υπαιτιότητας των συμβαλλομένων αυτών μερών.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Η χρονική διάρκεια διατήρησης των ΔΠΧ, από την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αποφασίζεται ανάλογα με κάθε επιδιωκόμενο σκοπό και καθορίζεται στην πολιτική διατήρησης των δεδομένων. Για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου λαμβάνονται υπόψη επιβαλλόμενες υποχρεώσεις από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία καθώς και οι πρόνοιες του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου Ν. 208/1991 και άλλοι κανόνες ή εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

8. Κοινοποίηση και διαβίβαση των πληροφοριών
Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να διαβιβαστούν ως ακολούθως:

• σε κυβερνητικά τμήματα, υπηρεσίες ή άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανισμούς εντός Κύπρου ή και σε τρίτες χώρες στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίοας ή/και όταν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή/και κατόπιν εξασφάλισης της συναίνεσης του επηρεαζομένου,

• σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων παρόχων συγκεκριμένων υπηρεσιών συμβεβλημένους με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και μόνο σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

• σε δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, διαιτητές, κυβερνητικούς αξιωματούχους ή σε άλλα πρόσωπα όταν αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας έννομης αξίωσης ή δικαιώματος ή για τους σκοπούς εξωδικαστικής διαδικασίας επίλυσης διαφοράς,

• σε παρόχους υπηρεσιών που εργοδοτούνται ή δεσμεύονται στα πλαίσια συμφωνίας με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε από τους λόγους που προαναφέρθηκαν και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνουν από αυτή.

9. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα
Προσέγγιση
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και υλικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (τα οποία διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τυγχάνουν επεξεργασίας από αυτό) από τυχαία ή έκνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, αναρμόδια αποκάλυψη, πρόσβαση ή διαρροή. Οι δε πάροχοι υπηρεσιών προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, επιλέγονται με τη δέουσα προσοχή και δεσμεύονται για τη χρήση κατάλληλων προστατευτικών μέτρων.Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όταν οποιοδήποτε πρόσωπο επικοινωνεί με τις υπηρεσίες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για να τύχει πληροφόρησης για ζήτημα που το αφορά, μπορεί να ζητηθεί η επιβεβαίωση της ταυτότητας του για σκοπούς προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.

10. Μέτρα προστασίας
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας χρησιμοποιεί πληθώρα μέτρων ασφαλείας, ασφαλιστικών δικλείδων και διαδικασιών περιλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων firewalls και ελεγχόμενης πρόσβασης για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνεται δε μέριμνα για την συνεχή αξιολόγηση των μεθόδων χειρισμού και των μέτρων προστασίας των λαμβανομένων πληροφοριών για το σκοπό της περαιτέρω αναβάθμισης της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας τους.

11. Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας συμμορφούμενη με το άρθρο 19 του Κανονισμού ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, άρθρο 17 και άρθρο 18 του Κανονισμού σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενημερώνει το υποκείμενο δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

12. Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων
Αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων υπάρχουν διάφορα δικαιώματα τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα πιο κάτω:

• Δικαίωμα Πρόσβασης
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε εξαιρέσεις και η πρόσβαση μπορεί να απορριφθεί όταν για παράδειγμα η πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες δυνατό να οδηγήσει σε αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων ή όταν η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να δει τις πληροφορίες που φυλάσσονται στη Νομική Υπηρεσία και οι οποίες το αφορούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προτρέπεται το κοινό όπως επικοινωνεί με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στη διεύθυνση και στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω.

• Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή/και συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων
Οι υπηρεσίες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τηρούνται για σκοπούς επεξεργασίας από αυτές να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Eνθαρρύνεται ως εκ τούτου το κοινό όπως επικοινωνεί άμεσα με τη Νομική Υπηρσία της Δημοκρατίας σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οποιοδήποτε τηρούμενο στοιχείο ή πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι ακριβής ή έχει αλλάξει.

• Δικαίωμα εναντίωσης
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του, κάθε πρόσωπο έχει επίσης το δικαίωμα να αντιτάσσεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας μέσω των διαθέσιμων στοιχείων επικοινωνίας. Το αίτημα θα αξιολογείται με βάση τα περιστατικά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που το περιβάλλουν.

• Δικαίωμα διαγραφής (λήθης)
Κάθε πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων που συλλέχθηκαν και τηρούνται από τις υπηρεσίες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν ή όταν, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στερείτο νόμιμης βάσης.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Τα ΥΤΔ έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν περιορισμό της επεξεργασίας - (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθενται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητούν αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνονται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνονται στην επεξεργασία.

• Δικαίωμα γνωστοποίησης
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν νόμιμα τα προσωπικά του δεδομένα και ενημερώνει αναλόγως το υποκείμενο των δεδομένων.

• Δικαίωμα στη φορητότητα
Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο εάν η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επεξεργάζεται τα ΔΠΧ με βάση τη συγκατάθεση των ΥΤΔ ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη, και αφορά μόνο τα ΔΠΧ που έχουν παραχωρήσει τα ίδια τα ΥΤΔ. Σε τέτοια περίπτωση τα ΥΤΔ έχουν δικαίωμα να λάβουν χωρίς χρέωση τα ΔΠΧ που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να αιτηθούν, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Στην περίπτωση που προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στα πλαίσια της άσκησης της δικαιοδοτικής της αρμοδιότητας κατά τα άρθρα 5 και 6 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας περιορίζονται στην έκταση όπου οι περιορισμοί αυτοί είναι αναγκαίοι και ανάλογοι για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή Δικαστηρίων διαδικασιών.

13. Αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Ενδέχεται να διενεργηθεί τροποποίηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όταν κρίνεται αναγκαίο. Συνιστάται όπως συμβουλεύεστε τη δήλωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

14. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου
Οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη χρήση προσωπικών δεδομένων από τις υπηρεσίες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας μπορεί να υποβάλλεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων είτε γραπτώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πλήρη περιγραφή των περιστάσεων οι οποίες αποτελούν τη βάση του παραπόνου. Η Νομική Υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι όλα τα σχετικά παράπονα/καταγγελίες θα εξετάζονται ενδελεχώς. Οι επηρεαζόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ιστότοπο www.dataprotection.gov.cy»


Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τελευταία φορά αναθεωρήθηκε στις 28/8/2023.

Back to Top