Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Εσωτερική Συνεργασία

Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ) αναγνωρίζοντας τη σημασία που αποδίδεται στο επίπεδο και στην ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων που έχουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συνεργάζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο με τις ακόλουθες υπηρεσίες, τμήματα και οργανισμούς:


Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες συναφείς επαγγελματικές ομάδες.
Τμήμα Τελωνείων.
Όλες τις Εποπτικές Αρχές:
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Έφορος Ασφαλίσεων
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Επίσης, η Μονάδα συνεργάζεται με:

  • Την Αστυνομία
  • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
  • Το Υπουργείο Οικονομικών
  • Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
  • Το Τμήμα Φορολογίας

MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants