Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)

Διεθνής Συμμετοχή

Egmont Group

Η ΜΟΚΑΣ είναι μέλος του Egmont Group από τον Ιούνιο 1988 και συμμετέχει ενεργά με αντιπροσώπους στις συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας του, στα πλαίσια των συνεδριών που διοργανώνονται. Το Egmont Group είναι Οργανισμός ο οποίος λειτουργεί ως διεθνές δίκτυο ενδυνάμωσης και ανάπτυξής της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των Μονάδων. Ο κύριος στόχος του είναι να εξασφαλίσει ένα χώρο διακίνησης ιδεών μεταξύ των Μονάδων σε παγκόσμιο επίπεδο και να παράσχει βοήθεια και υποστήριξη στις αντίστοιχες κυβερνήσεις στον αγώνα εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει σήμερα 121 χώρες από όλο τον κόσμο. Η ΜΟΚΑΣ φιλοξένησε Συνέδριο της Ομάδας Εργασίας του Egmont Group τον Μάρτιο 2001 και το Συνέδριο της Ολομέλειας του Egmont Group τον Ιούνιο 2006.

Συμβούλιο της Ευρώπης – Επιτροπή Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Moneyval)

Η Κύπρος είναι μέλος της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται με την Αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από της ίδρυσης της το 1997. Η Υπεύθυνη της Μονάδας έχει διατελέσει μέλος και Αντιπρόεδρος του «Γραφείου» της εν λόγω Επιτροπής και είναι επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας. Το «Γραφείο» είναι αρμόδιο για την προετοιμασία της εργασίας της Επιτροπής. Στόχος της Επιτροπής αυτής είναι να επιβεβαιώσει ότι τα κράτη–μέλη έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά συστήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα στο τομέα αυτό. Η Επιτροπή αξιολογεί και αναφέρει κατά πόσον τα κράτη–μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα οποία δεν είναι μέλη της FATF, συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της λήψης μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή κάνει συστάσεις προς τις χώρες που αξιολογούνται, με σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να ενδυναμώσουν τη διεθνή συνεργασία.

Διακυβερνητικό δίκτυο ανάκτησης εσόδων (CARIN)

Μέλη της ΜΟΚΑΣ συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό από το 2005. Ιδρύθηκε στη Χάγη το 2004, από τις Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Αγγλία και συνθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο αποτελούμενο από εμπειρογνώμονες, με στόχο την προαγωγή και εμπλουτισμό της γνώσης σε μεθόδους και τεχνικές στον τομέα της διασυνοριακής αναγνώρισης, παγοποίησης, κατάσχεσης και δήμευσης εσόδων ή περιουσίας που προήλθαν από εγκληματικές πράξεις.

FIU net Task Force

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης 2000/642/JHA ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2000, του Συμβουλίου, αναφορικά με το διακανονισμό της συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων των κρατών-μελών, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλαβε την πρωτοβουλία της ηλεκτρονικής σύνδεσης μεταξύ των Μονάδων (FIU.ΝΕΤ), ένα πλήρως αποκεντρωμένο σύστημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι Μονάδες ενώνονται ηλεκτρονικά για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Το έργο συντονίζεται από εξειδικευμένη διοικητική ομάδα του Δικτύου των Μονάδων (FIU net), η οποία εδράζεται στην Μονάδα της Ολλανδίας. Η ΜΟΚΑΣ άρχισε να συμμετέχει στις συνεδριάσεις το 2006. Η Μονάδα έχει συνδεθεί με το δίκτυο το 2009.

Πλατφόρμα FIUs της Ε.Ε

Η ΜΟΚΑΣ συμμετέχει στις συνεδριάσεις της «Πλατφόρμας των FIUs», η οποία ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να ενδυναμώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε τεχνικά θέματα μεταξύ των Μονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις πρόνοιες της τρίτης Οδηγίας, σε θέματα καταπολέμησης την νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί σαν χώρος συζήτησης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την εφαρμογή και την υλοποίηση των νέων προνοιών που έχουν εισαχθεί με την Τρίτη Οδηγία, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αναγνώριση θεμάτων πρακτικής φύσης, σε προβλήματα και πιθανές λύσεις.

Αναγνωρίζοντας τους διαφορετικούς τύπους Μονάδων και τις συνεπακόλουθες διαφορές στο νομικό πλαίσιο που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών , η Πλατφόρμα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτησης θεμάτων που απορρέουν από τις διαφορές στην επιχειρησιακή δομή των Μονάδων, με σκοπό να εντοπίσει πιθανότητες μιας διαδικασίας εναρμόνισης, ιδιαίτερα στον τομέα της συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς.

Asset Recovery Office (ARO) - Υπηρεσία Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων
Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 18 Μαρτίου 2009, ως Υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς της Απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του Συμβούλιου της 6ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη συνεργασία των Υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων. "MONEYVAL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - FATF

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - FIU.NET

Norway Grants