ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 113.1 του Συντάγματος ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι ο Νομικός Σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών.

Ο Υποτομέας Γνωμοδοτήσεων του Διοικητικού Δικαίου επιφορτίζεται με το καθήκον της καθοδήγησης, με νομικές συμβουλές, των ενεργειών της Κυβέρνησης κατά την άσκηση της εκτελεστικής της εξουσίας και γενικά των διοικητικών υπηρεσιών του Κράτους, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση των πράξεων και αποφάσεων τους προς το Σύνταγμα και τους Νόμους της Δημοκρατίας.

Οι γνωμοδοτήσεις παρέχονται είτε ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στη Νομική Υπηρεσία από τις ενδιαφερόμενες κρατικές αρχές, είτε αυτεπάγγελτα σε περιπτώσεις όπου ο Γενικός Εισαγγελέας το κρίνει αναγκαίο. Νοείται ότι δεν είναι δυνατή η παροχή γνωμοδότησης στις περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο νόμος προβλέπει και/ή παρέχει στο διοικητικό όργανο διακριτική ευχέρεια έκδοσης της διοικητικής πράξης κατόπιν πρωτογενούς αξιολόγησης και στάθμισης των πραγματικών γεγονότων που περιβάλλουν το ζήτημα.

Οι γνωμοδοτήσεις του Γενικού Εισαγγελέα δεσμεύουν τη διοίκηση η οποία οφείλει να τις ακολουθήσει κατά την έκδοση μιας διοικητικής πράξης αλλά δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο. Τούτο γιατί δεν συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις που θα μπορούσαν να προσβληθούν στο Διοικητικό Δικαστήριο με προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Τόσο η διοικητική πράξη όσο και η γνωμάτευση δυνάμει της οποίας εκδόθηκε από τη διοίκηση, ελέγχονται από το Δικαστήριο εάν και εφόσον η πράξη αυτή προσβληθεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Ο Υποτομέας γνωμοδοτήσεων του διοικητικού δικαίου βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλο όγκο γνωματεύσεων που ζητούνται καθημερινά από μέρους της διοίκησης.

Του Υποτομέα Γνωμοδοτήσεων Διοικητικού Δικαίου, προΐσταται η κα Τζένη Καρακάννα-Παπαγεωργίου, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

Links

1. Άρθρο 146 του Συντάγματος.
2. Ο περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμος, Ν. 158(Ι)/1999, όπως τροποποιήθηκε.
3. Όγδοη Τροποποίηση του Συντάγματος, Ν. 130(Ι)/2015.
4. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2015 Ν. 131(Ι)/2015.
5. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος του 2018, Ν. 73(Ι)/2018.

Back to Top